Návštevníci strelnice sú povinní dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice Žiaru nad Hronom s dôrazom na svoju bezpečnosť, aj bezpečnosť ostatných návštevníkov.

Bezpečnostné pokyny na strelnici

1. Vždy zaobchádzajte so svojou zbraňou tak, ako keby bola nabitá.

2. Nikdy nemierte svojou zbraňou na čokoľvek iné okrem terča.

3. Nikdy nepoužívajte zbraň k inému účelu než k cvičnej streľbe.

4. Nikdy nenechávajte natiahnutú a nabitú zbraň bez dozoru.

5. Pohyb v priestoroch strelnice je povolený iba s vybitou zbraňou a s otvoreným uzáverom, pokiaľ zbraň nie je uložená v púzdre. Dôrazne sa doporučuje používať bezpečnostné zastávky. V púzdre smie byť uložená iba vybitá zbraň.

6. Je zakázané dotýkať sa alebo manipulovať so zbraňou iného strelca bez jeho vedomia.

7. Na strelnici platí zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných látok.

8. Pri pohybe na strelnici je nutné vždy používať chrániče sluchu!

9. Povolenie k začatiu, prerušeniu a ukončeniu streľby dáva riadiaci streľby, strelci sú povinní rešpektovať jeho pokyny.

10. V záujme bezpečnosti môže ktorýkoľvek strelec zastaviť streľbu povelom STOP! Tento povel sú povinní počúvnuť všetci strelci bez výnimky. V zápätí prerušiť streľbu, zbraň vybiť a odložiť. Ďalej pokračovať v streľbe môžu až po povele riadiaceho streľby na strelisku.

Reklamní partneri MŠSK Žiar nad Hronom